تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - این عمر سبک سایه ی ما بسته به آهی ست دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت

این عمر سبک سایه ی ما بسته به آهی ست دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم کزین جمع پرکنده کسی رفت
شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ
زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت
آن طفل که چو پیر ازین قافله درماند
وان پیر که چون طفل به بانگ جرسی رفت
از پیش و پس قافله ی عمر میدنیش
گه پیشروی پی شد و گه باز پسی رفت
ما همچو خسی بر سر دریای وجودیم
دریاست چه سنجد که بر این موج خسی رفت
رفتی و فراموش شدی از دل دنیا
چون ناله ی مرغی که ز یاد قفسی رفت
رفتی و غم آمد به سر جای تو ای داد
بیدادگری آمد و فریادرسی رفت
این عمر سبک سایه ی ما بسته به آهی ست 
دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت                     
   هوشنگ ابتهاج (ه . الف. سایه
[ شنبه 9 مرداد 1395 ] [ 09:40 ق.ظ ] [ Alipour ]