تبلیغات
خدایا ، دوست دارم - در شطرنج شاه و سرباز در یک جعبه قرار میگیرند....